Výpočet exekuce na plat

Exekuční srážky ze mzdy v roce 2023

O kolik se navýšila v roce 2023 nezabavitelná částka? Využijte naši exekuční kalkulačku pro výpočet exekuce a spočítejte si, jaká částka dlužníkovi ze mzdy zůstane. Exekuce na plat, tedy exekuční srážky ze mzdy, jsou často využívaným a zároveň efektivním nástrojem, který exekutor zvolí v exekučním řízení.

Exekuční kalkulačka 2023

aktualizace k 1.1. 2023

Pro výpočet exekuce 2023 je nutné zadat do kalkulačky jen pár údajů: výši čisté mzdy, jestli má dlužník manžela, manželku a počet vyživovaných osob (nezaopatřených dětí). V poslední kolonce vyplníte, jestli má dlužník přednostní či nepřednostní pohledávky (přednostní pohledávkou je například placení výživného či dluhu vůči státu). Seznam přednostních pohledávek je sepsaný dle zákona níže v sekci přednostní pohledávka.

Následně už stačí jen kliknout na tlačítko vypočítat. V dolní části kalkulačky se vám zobrazí výše srážky ze mzdy a vyplacena mzda po exekučních srážkách.

Výpočet exekuce má pouze informativní charakter a může se v některých případech lišit. Ve výpočtu není zohledněný jednorázový měsíční poplatek ve výši 50 Kč pro plátce mzdy u exekucí zahájených od 1.1.2022.

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Výpočet nezabavitelné částky

Nezabavitelná částka neboli také nezabavitelné minimum, je část mzdy, která nesmí být dlužníkovi zabavena. Tato částka slouží k zajištění základních životních potřeb dlužníka a pokrytí jeho nákladů na bydlení.

Výše nezabavitelné částky je dána výpočtem dle nařízení vlády a může se dle aktuální situace měnit v závislosti na výši životního minima a normativních nákladů na bydlení. Nezabavitelné minimum se dál navyšuje i počtem vyživovacích povinností k manželce, manželovi a nezaopatřeným dětem.

Aktuální nezabavitelné částky od 1.1.2023

Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč
Normativní náklady na bydlení 15 597 Kč
Nezabavitelná částka na osobu dlužníka 13 638 Kč
Nezabavitelná částka na manžela/ku 3 409,50 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu
(nezaopatřené a studující děti)
3 409,50 Kč
Částka, nad kterou se srazí vše bez omezení 30 685,50 Kč

Jak se počítají exekuční srážky ze mzdy

Z čisté mzdy dlužníka odečteme nezabavitelnou částku 13 638 Kč + případnou částku za každou vyživovanou osobu ve výši 3 409,5 Kč. Tyto částky sečteme a zaokrouhlíme nahoru na celé koruny.

Pokud je rozdíl čisté mzdy a nezabavitelných částek vyšší než 30 685,5 Kč, je tato část exekučními srážkami postižena celá. V případě, kdy rozdíl je 30 685,50 Kč nebo nižší, tak částku zaokrouhlíme dolů, aby byla dělitelnou třemi (u částky 30 685,50 Kč je po zaokrouhlení částka 10 228 Kč.)

Tyto třetiny použijeme na úhradu pohledávek

  • První třetina - patří vždy dlužníkovi
  • Druhá třetina - z druhé třetiny, bez zřetele na pořadí, se nejprve vyplatí pohledávky výživného a teprve pak přednostní pohledávky podle pořadí, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Pokud dlužník nemá přednostní pohledávky, tak mu druhá třetina zůstane
  • Třetí třetina – je určena na splátku nepřednostních pohledávek a také přednostních, pokud na to druhá třetina nestačila

Zaměstnavatel si může uplatit jednorázovou paušální náhradu ve výši 50 Kč před úhradou přednostních a nepřednostních pohledávek.

Co jsou přednostní pohledávky

Přednostní pohledávky jsou vyjmenovány v paragrafu 279 občanského soudního řádu. Jsou to pohledávky takové, které mají přednost před pohledávkami nepřednostními. Věřitelé takových pohledávek získají pomocí exekučních srážek ze mzdy své peníze dříve.

Mezi přednostní pohledávky patří zejména:

Pohledávky výživného, pohledávky daní, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci, důchodového pojištění a úrazového pojištění, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, paušální náhrada nákladů pro plátce mzdy, pohledávky za náhradní výživné, pohledávky náhrady újmy.

Co je nepřednostní pohledávka

Nepřednostní pohledávky jsou takové pohledávky, které vznikly z dluhů, které pocházejí zejména z neplacení půjček, úvěrů, služeb za mobilní služby, elektřinu, plyn, vodu apod.

Chcete rychle prodat nemovitost?

Stačí jen vyplnit žádost nebo nám zavolat na tel: 776 000 503.
Cenovou nabídku získáte zdarma.

Exekuce 2023 - výpočet exekučních srážek

Jaké příjmy podléhají exekuci

Exekučním srážkám nepodléhá pouze mzda, ale i jiné příjmy, a to zejména: nemocenská, odstupné, odměny z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, stipendia, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, důchody (s výjimkou částky odpovídající výši nákladů za pobyt v ústavu sociální péče a výši kapesného v takovém ústavu), peněžité pomoci v mateřství, z dávek státní podpory a pěstounské péče, které se nevyplácejí jednorázově (tedy například z přídavku na dítě nebo rodičovského příspěvku), náhrady mzdy (s výjimkou náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem, např. při pracovních cestách), výsluhový příspěvek u vojáků či příslušníků bezpečnostních sborů a z různých příspěvků k důchodu.

Exekuční srážky ze mzdy
Nezabavitelné příjmy v exekučním řízení
Příjmy nepodlehající exekuci

Jaké příjmy nemůže exekutor postihnout

Příjmy, které nepodléhají exekučním srážkám: příspěvek na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení), daňový bonus, jednorázové vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, pojistné plnění určené na nové bydlení či opravu obydlí, vyplácené vlastníku chráněného účtu, jednorázově vyplácené sociální dávky (např. porodné, pohřebné).

Chcete rychle prodat nemovitost?

Stačí jen vyplnit žádost nebo nám zavolat na tel: 776 000 503.
Cenovou nabídku získáte zdarma.

Co jste si v článku výpočet exekuce přečetli

Jaká je výše nezabavitelných částek od 1. ledna 2023?

Od ledna se nezabavitelná částka na dlužníka navýšila na 13 638 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu, tedy manžela, manželku a nezaopatřené děti je ve výši 3 409,50 Kč. Částka, na kterou exekutor v exekučním řízení srazí vše bez omezení je stanovena částkou 30 685,50 Kč.

Jak dlouho trvá exekuce na plat?

Doba trvání exekučního řízení není časově omezena. Ukončení exekuce skončí obvykle až po vymožení celé dlužné částky včetně nákladů ve vymáhacím a exekučním řízení.

Co je nezabavitelná částka?

Nepostižitelná neboli nezabavitelná částka, je taková částka, která nesmí být zaměstnanci v rámci exekučních srážek ze mzdy stržena. Tato částka musí být vždy vyplacena, protože slouží k zajištění jeho základních životních potřeb.